1.1 Toepasselijkheid

 1.       Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met MMmagic Entertainment en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.  
 2.       Betreffende optredens, entertainment activiteiten, presentaties, organiseren, try-outs en workshops of een combinatie hiervan, hierna te noemen “optreden”.
 3.       Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend als ze schriftelijk of per e-mail bevestigd zijn door MMmagic Entertainment (Marc Luijben)
 4.       De website van MMmagic Entertainment is ter informatie. Aan de inhoud van de website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

 

1.2  Aanbieding en acceptatie

 1.       Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege MMmagic Entertainment gedaan zijn vrijblijvend zowel wat prijs, inhoud als levertijd betreft en vervallen na 30 dagen.
 2.       Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtgever voor akkoord getekende offerte of contract door MMmagic Entertainment is ontvangen en geaccepteerd.
 3.       Aanvullingen op en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts met wederzijds goedvinden tot stand komen.

 

 

1.3  Duur en beëindiging

 1.       Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan door partijen worden beëindigd door schriftelijke mededeling aan de wederpartij met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
 2.       MMmagic Entertainment heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of aan de andere kant het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. Opdrachtgever heeft dan geen recht op enige schadevergoeding.

 

1.4 Prijzen

 1.       Is met de Opdrachtgever een vaste prijs overeengekomen dan zal deze vaste prijs slechts betrekking hebben op de in de overeenkomst genoemde werkzaamheden,producten of diensten van MMmagic Entertainment. Eventuele werkzaamheden en diensten die in aanvulling of wijziging daarop in opdracht van Opdrachtgever door MMmagic Entertainment worden geleverd, hierna te noemen “meerwerk”, zullen indien er voor zover hiermee meer dan 10% van de overeengekomen vaste prijs is gemoeid, op basis van nacalculatie aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 2.       De navolgende omstandigheden kunnen aanleiding geven tot meerwerk en daarmee tot afrekening op de wijze als in artikel 1.6 lid 1 voorzien:
 3. A)     uitbreiding of wijziging van optredens, pakket van eisen en wensen, nadat deze door Opdrachtgever is goedgekeurd. (zoals schriftelijk vastgelegd in de opdrachtovereenkomst)
 4. B)      eisen, wensen, randvoorwaarden of verwachtingen van Opdrachtgever die ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet, of niet in volle omvang, of onvoldoende duidelijk aan MMmagic Entertainment kenbaar zijn gemaakt. (schriftelijk in de opdrachtovereenkomst)
 5. C)      gebreken en tekortkomingen in producten of diensten van derden, die door MMmagic Entertainment in redelijkheid niet waren te voorzien dan wel waarop MMmagic Entertainment weinig of geen invloed kan uitoefenen;
 6. D)     tekortschietende medewerking van Opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst.
 7.       Opdrachtgever wordt geacht met de uitvoering van meerwerk en de daaraan verbonden kosten te hebben ingestemd wanneer Opdrachtgever de uitvoering van het meerwerk heeft laten plaatsvinden zonder blijk te geven dat dat niet werd gewenst.
 8.       Werkzaamheden waarvoor geen vaste prijs is overeengekomen, zullen op grond van nacalculatie en tegen de overeengekomen tarieven aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Zijn vooraf geen tarieven overeengekomen, dan worden de tarieven bepaald op grond van de bij MMmagic Entertainment gebruikelijke methoden. (€95,- per overuur)
 9.       MMmagic Entertainment is gerechtigd om boven de overeengekomen prijs wachttijden in rekening te brengen, indien MMmagic Entertainment niet op de afgesproken tijd de werkzaamheden kan uitvoeren ten gevolge van aan Opdrachtgever toe te rekenen oorzaken.
 10.       Indien in de offerte een richtprijs is opgenomen, dan geeft het vermelde bedrag niet meer aan dan een vrijblijvende schatting van de kosten.
 11.       Alle prijzen zijn exclusief BTW  en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Indien niet anders vermeld.
 12.       Indien opdrachtgever geen zorg draagt voor catering in redelijke zin (op maatschappelijk gestandaardiseerde tijden ontbijt, lunch of diner, en de gehele dag/nacht koffie/thee en fris), berekend MMmagic Entertainment een dagsejours. Deze bedraagt 37,50 euro (excl. BTW), en voor enkel een diner is dit 17,50 euro (excl. BTW).
 13.       Onder een diner verstaan we: Een voedzame, degelijke maaltijd, die in alle rust kan worden genuttigd. Er mag op locatie ook gewerkt worden met een Pay-Out fee voor een maaltijd, zolang de bedragen conform standaard sejourslijst zijn.
 14.   MMmagic Entertainment heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk een maand voordat deze ingaan aan Opdrachtgever bekend gemaakt. Opdrachtgever is dan gerechtigd binnen zeven werkdagen na de kennisgeving de overeenkomst te beëindigen per de datum van inwerkingtreding van de wijziging.

2.1  Betalingsvoorwaarden

 1.       Facturering vindt plaats na uitvoering van een optreden.
 2.       MMmagic Entertainment brengt de kosten, conform de overeenkomst (excl. eventuele parkeerkosten), in rekening middels een factuur. Inclusief 9% btw en 0.32 cent per gereden km.
 3.       MMmagic Entertainment is steeds gerechtigd voorafgaand aan of ter voortzetting van zijn dienstverlening middels een factuur een of meer verrekenbare voorschotten te verlangen, maximaal ter grootte van de te verwachten prestaties in een periode van twee maanden vooruit. Bij gebreke van betaling daarvan is MMmagic Entertainment bevoegd zijn werkzaamheden niet aan te vangen, op te schorten of te staken.
 4.       Facturen dienen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan inclusief BTW en op de door MMmagic Entertainment aan te wijzen bankrekening.
 5.       Bij niet tijdige betaling zal MMmagic Entertainment eerst een kosteloze herinnering sturen, met een termijn van 10 werkdagen waarbinnen de facturatie alsnog kan worden voldaan.
 6.       Bij niet-tijdige betaling is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is, ook zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente. Indien MMmagic Entertainment zijn vordering op Opdrachtgever ter incasso uit handen geeft, is Opdrachtgever alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke met incasso gemoeid zijn verschuldigd, waarbij de buitengerechtelijke incassokosten door partijen gefixeerd worden op 15% van de hoofdsom en rente met een minimum van € 150,- exclusief BTW.
 7.       Opdrachtgever dient eventuele bezwaren tegen de factuur van MMmagic Entertainment binnen 5 werkdagen na factuurdatum aan MMmagic Entertainment schriftelijk kenbaar te maken, bij gebreke waarvan Opdrachtgever geacht wordt in te hebben gestemd met de hoogte van het factuurbedrag.

 

2.2 Annulering

 1.    De opdrachtgever heeft het recht een boeking voor een optreden per door MMmagic Entertainment (Marc Luijben) bevestigde brief of e-mail te annuleren.
 2.    De kosten voor de opdrachtgever bij annulering van een boeking zijn:

         meer dan 3 maanden voor de datum = 45 % van het boekingsbedrag

         van 3 maanden tot 4 weken voor de datum = 50% van het boekingsbedrag

         van 4 weken tot 2 weken voor de datum = 75% van het boekingsbedrag

         van 2 weken tot de boekingsdatum =90% van het boekingsbedrag

         onderweg zijnde naar en/of al aangekomen op de optreed locatie  = 100 % van het boekingsbedrag

 1.    Bij annulering door overmacht zoals bewijsbaar ziekte of overlijden, brengt MMmagic Entertainment geen annuleringskosten in rekening.
 2.    (nb. Slecht weer of een tegenvallende opkomst valt niet onder overmacht!)
 3.       MMmagic Entertainment (Marc Luijben) heeft het recht om bij aantoonbare overmacht (zoals ziekte, overlijden, ongeval, autopech), met duidelijke opgave van redenen, een optreden te annuleren. De opdrachtgever heeft dan recht op terugbetaling van het volledige door hem/haar (reeds vooruit) betaalde bedrag.
 4.       MMmagic Entertainment (Marc Luijben) zal zich bij aantoonbare overmacht maximaal inspannen om een passende vervanging te vinden voor het geboekte optreden. Aan het wel of niet slagen van deze inspanning kunnen echter geen rechten ontleend worden.
 5.       MMmagic Entertainment (Marc Luijben) is niet verantwoordelijk voor eventuele gemaakte kosten na annulering

 

2.3  Ontoerekenbare tekortkomingen

 1.       In aanvulling van al wat in de wet en jurisprudentie onder ontoerekenbare tekortkomingen wordt verstaan, leveren ook de volgende omstandigheden ontoerekenbare tekortkoming van MMmagic Entertainment op:
 2. A)     tekortschietende inzetbaarheid van betrokken uitvoerende personen, bijvoorbeeld als gevolg van ziekte, arbeidsongeschiktheid, persoonlijke onmisbaarheid, of beëindiging van overeenkomst van opdracht of freelancercontract.
 3. B)      vertraging bij of tekortkoming door toeleveranciers.
 4.       Indien de ontoerekenbare tekortkoming niet langer dan twee maanden duurt, behoudt MMmagic Entertainment zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst zo lang op te schorten, totdat de omstandigheden die de ontoerekenbare tekortkoming opleveren zich niet meer voordoen. Indien de ontoerekenbare tekortkoming langer dan twee maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst tussentijds te beëindigen zonder inachtneming van enige opzegtermijn. MMmagic Entertainment behoudt zich dan het recht voor betaling te vorderen van prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat is gebleken van de omstandigheden die de ontoerekenbare tekortkoming opleverden.  

 

2.4  Levertijd

De door MMmagic Entertainment opgegeven termijnen zijn globaal en slechts informatief. Overschrijding geeft geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding.

 

3.1 Optreden

 1.       De afgesproken tijden voor het optreden zijn bindend. Alleen in overleg met MMmagic Entertainment kan hier indien mogelijk mee geschoven of tegen meerkosten verlengd worden.
 2.       Sommige optredens vragen om uitlaad, opbouw en voorbereidingstijd. Indien van toepassing kan MMmagic Entertainment tijdens de afgesproken voorbereidingstijd ongehinderd en zonder dat het publiek al in de optreed ruimte aanwezig is opbouwen en voorbereiden.
 3.       Direct na afloop van het optreden dient de artiest in de gelegenheid te worden gesteld ongehinderd met opruimen c.q. afbouwen te kunnen beginnen.
 4.       De Opdrachtgever is aansprakelijk voor de gevolgen van door het publiek, deelnemers of aanwezigen toegebrachte schade of vermissing van optreedmateriaal en/of kledingstukken van de artiest, tijdens de voorbereidingen van, tijdens het optreden en/of na afloop van het optreden.
 5.       Slijtage als gevolg van normaal gebruik en met toestemming van MMmagic Entertainment (Marc Luijben) is voor rekening van Marc Luijben
 6.       Opdrachtgever draagt zorg voor een droge, vlakke en veilige optreedt ruimte, tijdens de voorbereidingen voor, tijdens het optreden en tijdens de afbouwtijd.
 7.       Afhankelijk van de aard van het optreden is het niet altijd mogelijk om een optreden snel te verplaatsen bij plotselinge regen.
 8.       Indien een optreden geen doorgang kan vinden, of moet worden afgebroken of onderbroken vanwege slechte weersomstandigheden of andere gevaarlijke of bedreigende omstandigheden (dit ter gezamenlijke beoordeling van de artiest en de opdrachtgever, waar in het geval van het niet bereiken van een overeenstemming de mening van de artiest doorslaggevend is) blijft de verplichting voor de opdrachtgever bestaan om het overeengekomen honorarium in zijn geheel te voldoen.
 9.       Bij optredens van meerdere uren achter elkaar, indien niet anders overeengekomen, heeft de artiest recht op gemiddeld 5 -10 minuten pauze per uur. Hiervoor is een ruimte/plek zonder publiek beschikbaar.
 10.   De artiest heeft recht op een redelijk aantal consumpties gedurende de tijd van aanwezigheid voor rekening van de opdrachtgever.
 11.   Opdrachtgever dient zorg te dragen voor voldoende parkeergelegenheid voor artiest in de directe omgeving (maximaal 100 meter) van de locatie waar het optreden plaatsvindt.
 12.   Eventuele parkeerkosten zijn voor rekening van opdrachtgever.
 13.   Indien opdrachtgever of persoon sprekende namens opdrachtgever de artiest verkeerde aanwijzingen geeft waar te parkeren waardoor een boete/wegsleping van voertuig zal de opdrachtgever hiervoor volledig aansprakelijk zijn en worden gesteld.

 

3.2 Personeel

 1.       MMmagic Entertainment vrijwaart de opdrachtgever van betaling van loonbelastingen en premies voor sociale verzekeringen. Dit geldt ook bij inzet van medewerkers of artiesten die voor MMmagic Entertainment via boekingskantoren of agenturen worden ingehuurd.
 2.       Personeel van MMmagic Entertainment is veelal werkzaam als zzp’r of vrijwilliger.
 3.       Het personeel is in het bezit van een verklaring omtrent goed gedrag.
 4.       Vrijwilligers die werkzaam zijn voor MMmagic Entertainment werken door middel van een vrijwilligerscontract.

 

3.3 Veiligheid.

 1.       Veiligheid is een zaak van de opdrachtgever zelf, doch indien MMmagic Entertainment het optreden of activiteitenplein uitvoert zal MMmagic Entertainment op de locatie zelf de nodige veiligheidsmaatregelen nemen ter bescherming van de gebruikers en de desbetreffende materialen.
 2.       Indien MMmagic Entertainment deze veiligheidsmaatregelen om wat voor redenen dan ook niet kan uitvoeren of handhaven, is MMmagic Entertainment gerechtigd de verder uitvoering van de overeenkomst te weigeren en de kosten verbonden aan deze gemotiveerde weigering aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

 

3.4 Reparatie.

 1.       Indien reparaties noodzakelijk zijn aan materiaal dat door MMmagic Entertainment wordt ingezet bij de uitvoering van entertainment activiteiten zal de opdrachtgever MMmagic Entertainment medewerkers daartoe in de gelegenheid stellen

4.1  Intellectuele eigendom

 1.       Alle rechten van intellectuele eigendom op optredens en organisatorische concepten ontwikkeld in het kader van deze overeenkomst berusten bij MMmagic Entertainment.
 2.       MMmagic Entertainment vrijwaart de opdrachtgever tegen aanspraken van derden uit hoofde van octrooirechten of intellectuele eigendomsrechten. De opdrachtgever is verplicht bij deze vrijwaring zowel in als buiten rechte te ondersteunen.
 3.       MMmagic Entertainment is niet gehouden tot vrijwaring indien:
 4. A)     de (beweerde) inbreuk het gevolg is van het verschaffen van onjuiste of onvolledige informatie door de opdrachtgever aan MMmagic Entertainment.
 5. B)      de opdrachtgever de door MMmagic Entertainment geleverde zaken op een andere wijze of voor een ander doel gebruikt dan waarvoor deze (voor zover aan MMmagic Entertainment bekend) waren bestemd, geleverd of ontwikkeld.
 6. C)      in door MMmagic Entertainment geleverde zaken door anderen dan MMmagic Entertainment wijzigingen zijn aangebracht of deze aan de andere kant zijn bewerkt.

 

4.2 Auteursrecht en Portretrecht

 1.       Het auteursrecht op de door MMmagic Entertainment (Marc Luijben) gemaakte optredens, offertes, evaluaties, acts, voorstellen, maatwerk en merchandise berust bij MMmagic Entertainment.
 2.       Het auteursrecht dat voortvloeiend uit de werkzaamheden van MMmagic Entertainment berusten uitsluitend bij MMmagic Entertainment.
 3.       Informatie op de website van MMmagic Entertainment, ongeacht de verschijningsvorm (zoals teksten, afbeeldingen of videofragmenten), mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd, getransporteerd, of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van MMmagic Entertainment.
 4.       Bij deelname aan de optredens en evenementenpleinen van MMmagic Entertainment gaan deelnemers akkoord met eventueel gebruik van foto’s van de activiteit ter promotie doeleinden. Waaronder online en papieren materiaal. NB: mocht u om wat voor reden dan ook niet willen dat een foto waar u of uw kind opstaat op een online omgeving van MMmagic Entertainment te zien is. Laat dit dan weten, dan wordt deze z.s.m. verwijderd, indien mogelijk.
 5.       Fotograferen bij een optreden van MMmagic Entertainment is toegestaan.
 6.       Video, film, geluidsopname en schriftelijke notulatie zijn alleen voor persoonlijk gebruik. Na schriftelijke toezegging met MMmagic Entertainment mogen deze online gepubliceerd worden.
 7.       Video-, film-, foto- en geluidsopnamen die tijdens de optredens door opdrachtgever of derden gemaakt worden dienen vrij en kosteloos ter beschikking te worden gesteld aan MMmagic Entertainment.
 8.       MMmagic Entertainment heeft het recht om beeldmateriaal genomen tijdens een optreden van MMmagic Entertainment en geplaatst op internet te downloaden en te gebruiken voor promotie doeleinden.
 9.       Publiciteit schade ten koste MMmagic Entertainment en Marc luijben door het niet nakomen van de algemene voorwaarden wordt verhaald op de opdrachtgever. Hieronder wordt verstaan het verstrekken van verkeerde informatie en/of verouderd promotiemateriaal. Hierbij is overeengekomen dat een symbolisch bedrag van €500,- in rekening wordt gebracht per genoemde bedrijf gerelateerde naam of verwijzing.

 

4.3  Eigendomsvoorbehoud

 1.       Alle geleverde zaken blijven eigendom van MMmagic Entertainment zolang de wederpartij nog geen volledige betaling heeft verricht van door MMmagic Entertainment geleverde zaken of krachtens een zodanige overeenkomst voor MMmagic Entertainment verrichte werkzaamheden, dan wel van enige vordering van MMmagic Entertainment wegens het tekortschieten van de opdrachtgever in de nakoming van zodanige overeenkomst.
 2.       Zolang het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van enige zaak geldt, is het de opdrachtgever niet toegestaan de zaak te verwijderen.

 

4.4 Geheimhoudingbeding

 1.       Elk van de partijen en eventuele door de opdrachtnemer in het kader van deze overeenkomst in te schakelen personen zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie die hen in het kader van de overeenkomst ter kennis is gekomen en waarvan het vertrouwelijke karakter bekend is, danwel waarvan partijen het vertrouwelijke karakter redelijkerwijs hadden kunnen begrijpen.
 2.       Elk van de partijen zal bij het gebruik van de informatie, die haar ter kennis is gekomen in het kader van de overeenkomst, de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten.
 3.       Het is mogelijk dat MMmagic Entertainment vooraf of op locatie een geheimhoudingscontract laat tekenen door medewerkers en/of deelnemers.

 

4.5  Informatie

 1.       De opdrachtgever zal alle gegevens en bescheiden, welke MMmagic Entertainment nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking stellen.
 2.       MMmagic Entertainment heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat de opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichtingen heeft voldaan.
 3.       De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan MMmagic Entertainment ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden. Voor schade, voortvloeiende uit onjuiste of onvolledige informatie door de opdrachtgever is MMmagic Entertainment niet aansprakelijk.
 4.       Informatie genoemd in offerte, website, folder of ander pormotiemateriaal is slechts informatief en kunnen geen rechten aan worden ontleent.

 

4.6  Ontwerpen en gebruiksrecht

 1.       Tekeningen en voorbereidingsconcepten/organisatieplannen (hierna te noemen als ontwerpen)
 2.       Opdrachtgever verkrijgt het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht tot toepassing voor eigen gebruik van de ontwerpen in zijn bedrijf of organisatie
 3.       Ander gebruik van de ontwerpen, daaronder begrepen iedere vorm van beschikbaarstelling daarvan aan derden, is niet geoorloofd.
 4.       Indien er voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, kan het ontwerp en de bij de opzet van de ontwerpen voortgebrachte (technische) documentatie aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld en is Opdrachtgever gerechtigd in deze ontwerpen wijzigingen aan te brengen.
 5.       Na het eventueel eindigen van het gebruiksrecht van de ontwerpen zal Opdrachtgever alle in zijn bezit zijnde exemplaren van de ontwerpen aan MMmagic Entertainment retourneren. Indien partijen zijn overeengekomen dat Opdrachtgever bij het einde van het gebruiksrecht de betreffende exemplaren zal vernietigen, zal Opdrachtgever van zodanige vernietiging MMmagic Entertainment schriftelijk melding maken.

 

5.1  Aansprakelijkheid, vrijwaringen en uitsluitingen

 1.       Voor zover MMmagic Entertainment bij zijn activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, kan MMmagic Entertainment op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met MMmagic Entertainment of het verbeken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met MMmagic Entertainment.
 2.       Deelname aan activiteiten en optredens van MMmagic Entertainment is geheel op eigen risico.
 3.       MMmagic Entertainment is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onvolkomenheden of tekortkomingen in apparatuur,personeel of bedrijfsmaterialen die geleverd wordt door Opdrachtgever, of faciliteiten van derden.
 4.       Indien de aansprakelijkheid van MMmagic Entertainment voor schade van Opdrachtgever al moet worden aangenomen, dan zal zijn aansprakelijkheid beperkt zijn tot vergoeding van de vervangende schade tot maximaal tweemaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan 6 maanden, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor 6 maanden. Iedere aansprakelijkheid van MMmagic Entertainment voor enige vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
 5.       Opdrachtgever staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarheid aan MMmagic Entertainment van apparatuur, diensten en materialen met het doel van gebruik, bewerking of verbetering en Opdrachtgever vrijwaart MMmagic Entertainment tegen elke actie welke is gebaseerd op de bewerking dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden.
 6.       MMmagic Entertainment aanvaardt geen aansprakelijkheid indien door hem verstrekte optredens/conceptvoorstellen op andere wijze wordt gebruikt dan waarvoor zij zijn ontwikkeld of bestemd, noch indien de door hem verstrekte optredens/conceptvoorstellen door Opdrachtgever of door derden zijn gewijzigd of aangevuld.
 7.       MMmagic Entertainment aanvaardt uitsluitend aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het disfunctioneren van personeel of het uitvoeren van een optreden, indien een desbetreffende garantie uitdrukkelijk deel uitmaakt van de overeenkomst.

 

5.2 Verzekering.

 1.       MMmagic Entertainment heeft voor de activiteiten die door medewerkers van MMmagic Entertainment worden uitgevoerd een verzekering “wettelijke aansprakelijkheid voor producten en diensten” afgesloten. MMmagic Entertainment is slechts verantwoordelijk voor deze aansprakelijkheid voor zover zijn verzekering de desbetreffend schades dekt. Een kopie van de desbetreffende verzekeringsvoorwaarden ligt voor de opdrachtgevers ter inzage en zal op verzoek worden toegezonden.

 

6.1 Geschillenregeling en toepasselijk recht

 1.       Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen MMmagic Entertainment en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
 2.       Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen, offertes en gesloten overeenkomsten en diensten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 3.       Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeiend of daarmee verband houdende, kunnen uitsluitend bij een bevoegde rechter aanhangig worden gemaakt.

 

7.1 Sponsering

 1.       MMmagic Entertainment sponsort alleen non-profit stichtingen.
 2.       Een sponsering van MMmagic Entertainment komt alleen tot stand als een stichting een budget < 500 euro heeft voor een opdracht. Bij een budget > 500 euro is er mogelijkheid op korting op de eindfactuur, waaronder de reiskosten a (0.32 p.km) niet worden meegerekend.
 3.       De sponsoring van MMmagic Entertainment vindt alleen plaats wanneer met een schriftelijk toezegging (via mail). MMmagic Entertainment en Marc Luijben bepalen zelf wie zij wel of niet sponsoren.
 4.       Tijdens een sponsering zijn alle voorwaarden in de algemene bepalingen van kracht.
 5.       Mocht u een wervingsactie niet halen geeft MMmagic Entertainment uit coulance een nader te communiceren korting op de totaal factuur. De factuur met besproken bedrag dient volgens de normale voorwaarden betaald te worden.
 6.       Als één of meerdere voorgenoemde voorwaarden niet na wordt gekomen, ontvangt u een volledige factuur met totale kosten en een onkostenvergoeding van 33% van het eindbedrag, die u volgens de normale voorwaarden dient te betalen.

 

8.1 Wijziging van de voorwaarden

 1.       MMmagic Entertainment behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2.       Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
 3.       Indien Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot op de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden per deze datum.

9.0 Tickets kopen bij MMmagic Entertainment

 • Tickets dienen direct betaald te worden bij het boeken.
 • Betalen kan via; iDeal of Paypal, u krijgt een bevestiging per mail. Alle betalingen worden afgehandeld door shop.ikbenaanwezig.nl en Mollie Payments.
 • Uw boeking is pas definitief na ontvangst van de bevestiging.
 • Alle details ontvangt u na uw boeking per mail, hierin staat nogmaals een download link naar uw gekochte tickets.
 • Na aanschaf kunnen tickets niet meer geruild of geretourneerd worden.
 • Het is niet toegestaan uw tickets door te verkopen aan derden.
 • Tickets zonder geldige barcode worden niet geaccepteerd.
 • Het aanbrengen van schade op het ticket maakt het ticket ongeldig.
 • De op het ticket van MMmagic Entertainment rustende industriële en intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan MMmagic Entertainment.
 • Het is niet toegestaan enige aanduiding betreffende auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom van het ticket te verwijderen of te wijzigen.
 • Het is verboden het ticket te vervalsen, te vermenigvuldigen of op enige wijze te reproduceren.

Vragen omtrent Tickets Tickets@mm-magic.nl

Marc Luijben is de Functionaris Gegevensbescherming van MMmagic Entertainment. Hij is te bereiken via info@mm-magic.nl