Privacy statement

 

MMmagic Entertainment vindt het vertrouwelijk behandelen van persoonlijke informatie uiterst belangrijk. MMmagic Entertainment verzamelt uitsluitend persoonlijke informatie die specifiek en op vrijwillige basis door bezoekers aan onze website wordt verstrekt. Die informatie wordt onder meer verkregen doordat bezoekers aan de website door middel van e-mail of telefonisch contact informatie aanvragen, een afspraak willen maken een vraag stellen.

Het kan ook mogelijk zijn dat bezoekers aan de website zich voor bepaalde (toekomstige) onderdelen of dienstverlening – zoals het ontvangen van een nieuwsbulletin, het plaatsen van een bestelling of aanvraag van een publicatie – willen en / of moeten laten registreren, een publicatie of anderszins bestellen. Wanneer een bezoeker dergelijke persoonlijke informatie verstrekt, gebruiken we die informatie uitsluitend voor het doel dat de betrokkene ermee beoogt.

De verkregen informatie wordt niet aan derden verstrekt, tenzij dit wettelijk verplicht is en/of op uitdrukkelijk verzoek van de bezoeker aan onze site. Er worden alle redelijke voorzorgsmaatregelen gerealiseerd om uw informatie te beschermen gedurende de tijd dat wij erover beschikken. Om het bezoek aan de site zo efficiënt mogelijk te laten verlopen wordt gebruik gemaakt van zgn. cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden achtergelaten. Deze cookies worden niet gebruikt om het gebruikspatroon van individuele bezoekers van onze site in kaart te brengen.

De op de website staande persoonsgegevens die vallen onder de wetgeving m.b.t. persoonsgegevens, zijn uitsluitend opgenomen na mondelinge en / of schriftelijke toestemming van de persoon of instelling in kwestie. Deze personen kunnen deze toestemming intrekken door contact op te nemen met MMmagic Entertainment via de contactpagina.

Aan de verzamelde statistische gegevens, zoals het aantal bezoekers aan de website, is uitsluitend cijfermateriaal geeft geen informatie over persoonsgegevens.

Copyright © MMmagic Entertainment, 2021
Alle rechten voorbehouden.

 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

MMmagic Entertainment verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam, Geslacht, Geboortedatum, Adresgegevens, Telefoonnummer, E-mailadres, Banknummer, Gegevens over uw activiteit op onze website

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mm-magic.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

MMmagic Entertainment verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het afhandelen van uw betaling/boekingen, het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder, U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten, om goederen en diensten bij u af te leveren

 

Geautomatiseerde besluitvorming

MMmagic Entertainment neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van MMmagic Entertainment) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

MMmagic Entertainment bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden

Personalia > 10 jaar : Administratieve redenen

Adres > 10 jaar : Administratieve redenen

Enzovoort > 10 jaar : Administratieve redenen

 

Delen van persoonsgegevens met derden

MMmagic Entertainment verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. MMmagic Entertainment blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

MMmagic Entertainment gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door MMmagic Entertainment en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@mm-magic.nl  t.a.v. M. Luijben.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

MMmagic Entertainment neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via persoonlijn via info@mm-magic.nl

Copyright © MMmagic Entertainment, 2021
Alle rechten voorbehouden.