Algemene Voorwaarden

 

Als wij iets voor u betekenen zijn er enkele voorwaarden van toepassing om onze diensten om de kwaliteit te waarborgen. 

1.1 Toepasselijkheid
   1.2  Aanbieding en acceptatie
   1.3  Duur en beëindiging
   1.4 Prijzen
2.1  Betalingsvoorwaarden
   2.2 Annulering
   2.3  Ontoerekenbare tekortkomingen
   2.4  Levertijd
3.1 Optreden
   3.2 Personeel
   3.3 Veiligheid
   3.4 Reparatie
4.1  Intellectuele eigendom
   4.2 Auteursrecht en Portretrecht
   4.3  Eigendomsvoorbehoud
   4.4 Geheimhoudingsbeding
   4.5  Informatie
   4.6  Ontwerpen en gebruiksrecht
5.1  Aansprakelijkheid, vrijwaringen en uitsluitingen
   5.2 Verzekering.
6.1 Geschillenregeling en toepasselijk recht
7.1 Sponsoring
8.1 Wijziging van de voorwaarden
9.1 Tickets kopen bij MMmagic Entertainment
10.1 Verwerking persoonsgegevens

<><><><><><><><><><><><><><><><><><>

1.1 Toepasselijkheid

 1.       Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met MMmagic Entertainment en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.  
 2.       Betreffende optredens, entertainment activiteiten, presentaties, organiseren, try-outs en workshops of een combinatie hiervan, hierna te noemen “optreden”.
 3.       Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend als ze schriftelijk of per e-mail bevestigd zijn door MMmagic Entertainment (Marc Luijben)
 4.       De website van MMmagic Entertainment is ter informatie. Aan de inhoud van de website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

1.2  Aanbieding en acceptatie

 1.       Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege MMmagic Entertainment gedaan zijn vrijblijvend zowel wat prijs, inhoud als levertijd betreft en vervallen na 10 werkdagen.
 2.       Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtgever voor akkoord getekende offerte, bevestingsmail of contract door MMmagic Entertainment is ontvangen en geaccepteerd.
 3.       Aanvullingen op en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts met wederzijds goedvinden tot stand komen.

1.3  Duur en beëindiging

 1.       Een overeenkomst voor (on)bepaalde tijd kan door partijen worden beëindigd door schriftelijke mededeling aan de wederpartij met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
 2.       MMmagic Entertainment heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of aan de andere kant het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. Opdrachtgever heeft dan geen recht op enige schadevergoeding. 

1.4 Prijzen

 1.       Is met de Opdrachtgever een vaste prijs overeengekomen dan zal deze vaste prijs slechts betrekking hebben op de in de overeenkomst genoemde werkzaamheden,producten of diensten van MMmagic Entertainment. Eventuele werkzaamheden en diensten die in aanvulling of wijziging daarop in opdracht van Opdrachtgever door MMmagic Entertainment worden geleverd, hierna te noemen “meerwerk”, zullen indien er voor zover hiermee meer dan 10% van de overeengekomen vaste prijs is gemoeid, op basis van nacalculatie aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 2.       De navolgende omstandigheden kunnen aanleiding geven tot meerwerk en daarmee tot afrekening op de wijze als in artikel 1.6 lid 1 voorzien:
 3. A)     uitbreiding of wijziging van optredens, pakket van eisen en wensen, nadat deze door Opdrachtgever is goedgekeurd. (zoals schriftelijk vastgelegd in de opdrachtovereenkomst)
 4. B)      eisen, wensen, randvoorwaarden of verwachtingen van Opdrachtgever die ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet, of niet in volle omvang, of onvoldoende duidelijk aan MMmagic Entertainment kenbaar zijn gemaakt. (schriftelijk in de opdrachtovereenkomst)
 5. C)      gebreken en tekortkomingen in producten of diensten van derden, die door MMmagic Entertainment in redelijkheid niet waren te voorzien dan wel waarop MMmagic Entertainment weinig of geen invloed kan uitoefenen;
 6. D)     tekortschietende medewerking van Opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst.
 7.       Opdrachtgever wordt geacht met de uitvoering van meerwerk en de daaraan verbonden kosten te hebben ingestemd wanneer Opdrachtgever de uitvoering van het meerwerk heeft laten plaatsvinden zonder blijk te geven dat dat niet werd gewenst.
 8.       Werkzaamheden waarvoor geen vaste prijs is overeengekomen, zullen op grond van nacalculatie en tegen de overeengekomen tarieven aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Zijn vooraf geen tarieven overeengekomen, dan worden de tarieven bepaald op grond van de bij MMmagic Entertainment gebruikelijke methoden. (€125,- per overuur)
 9.       MMmagic Entertainment is gerechtigd om boven de overeengekomen prijs wachttijden in rekening te brengen, indien MMmagic Entertainment niet op de afgesproken tijd de werkzaamheden kan uitvoeren ten gevolge van aan Opdrachtgever toe te rekenen oorzaken.
 10.       Indien in de offerte een richtprijs is opgenomen, dan geeft het vermelde bedrag niet meer aan dan een vrijblijvende schatting van de kosten.
 11.       Alle prijzen zijn exclusief BTW  en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Indien niet anders vermeld.
 12.       Indien opdrachtgever geen zorg draagt voor catering in redelijke zin (op maatschappelijk gestandaardiseerde tijden ontbijt, lunch of diner, en de gehele dag/nacht koffie/thee en fris), berekend MMmagic Entertainment een dagsejours. Deze bedraagt 37,50 euro (excl. BTW), en voor enkel een diner is dit 17,50 euro (excl. BTW).
 13.       Onder een diner verstaan we: Een voedzame, degelijke maaltijd, die in alle rust kan worden genuttigd. Er mag op locatie ook gewerkt worden met een Pay-Out fee voor een maaltijd, zolang de bedragen conform standaard sejourslijst zijn.
 14.   MMmagic Entertainment heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk een maand voordat deze ingaan aan Opdrachtgever bekend gemaakt. Opdrachtgever is dan gerechtigd binnen zeven werkdagen na de kennisgeving de overeenkomst te beëindigen per de datum van inwerkingtreding van de wijziging.

2.1  Betalingsvoorwaarden

 1.       Facturering vindt plaats na uitvoering van een optreden.
 2.       MMmagic Entertainment brengt de kosten, conform de overeenkomst (excl. eventuele parkeerkosten), in rekening middels een factuur. Inclusief 9% btw en 0.32 cent per gereden km.
 3.       MMmagic Entertainment is steeds gerechtigd voorafgaand aan of ter voortzetting van zijn dienstverlening middels een factuur een of meer verrekenbare voorschotten te verlangen, maximaal ter grootte van de te verwachten prestaties in een periode van twee maanden vooruit. Bij gebreke van betaling daarvan is MMmagic Entertainment bevoegd zijn werkzaamheden niet aan te vangen, op te schorten of te staken.
 4.       Facturen dienen uiterlijk 14 dagen (10 werkdagen) na factuurdatum te zijn voldaan inclusief BTW en op de door MMmagic Entertainment aan te wijzen bankrekening.
 5.       Bij niet tijdige betaling zal MMmagic Entertainment eerst een kosteloze herinnering sturen, met een termijn van 10 werkdagen waarbinnen de facturatie alsnog kan worden voldaan.
 6.       Bij niet-tijdige betaling is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is, ook zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente. Indien MMmagic Entertainment zijn vordering op Opdrachtgever ter incasso uit handen geeft, is Opdrachtgever alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke met incasso gemoeid zijn verschuldigd, waarbij de buitengerechtelijke incassokosten door partijen gefixeerd worden op 15% van de hoofdsom en rente met een minimum van € 150,- exclusief BTW.
 7.       Opdrachtgever dient eventuele bezwaren tegen de factuur van MMmagic Entertainment binnen 5 werkdagen na factuurdatum aan MMmagic Entertainment schriftelijk kenbaar te maken, bij gebreke waarvan Opdrachtgever geacht wordt in te hebben gestemd met de hoogte van het factuurbedrag.

2.2 Annulering

 1.    De opdrachtgever heeft het recht een boeking voor een optreden per door MMmagic Entertainment (Marc Luijben) bevestigde brief of e-mail te annuleren.
 2.    De kosten voor de opdrachtgever bij annulering van een boeking zijn:

–          meer dan 3 maanden voor de datum = 45 % van het boekingsbedrag

–          van 3 maanden tot 4 weken voor de datum = 50% van het boekingsbedrag

–          van 4 weken tot 2 weken voor de datum = 75% van het boekingsbedrag

–          van 2 weken tot de boekingsdatum =90% van het boekingsbedrag

–          onderweg zijnde naar en/of al aangekomen op de optreed locatie  = 100 % van het boekingsbedrag

 1.    Bij annulering door overmacht zoals bewijsbaar ziekte of overlijden, brengt MMmagic Entertainment geen annuleringskosten in rekening.
 2.    (nb. Slecht weer of een tegenvallende opkomst valt niet onder overmacht!)
 3.       MMmagic Entertainment (Marc Luijben) heeft het recht om bij aantoonbare overmacht (zoals ziekte, overlijden, ongeval, autopech), met duidelijke opgave van redenen, een optreden te annuleren. De opdrachtgever heeft dan recht op terugbetaling van het volledige door hem/haar (reeds vooruit) betaalde bedrag.
 4.       MMmagic Entertainment (Marc Luijben) zal zich bij aantoonbare overmacht maximaal inspannen om een passende vervanging te vinden voor het geboekte optreden. Aan het wel of niet slagen van deze inspanning kunnen echter geen rechten ontleend worden.
 5.       MMmagic Entertainment (Marc Luijben) is niet verantwoordelijk voor eventuele gemaakte kosten na annulering

2.3  Ontoerekenbare tekortkomingen

 1.       In aanvulling van al wat in de wet en jurisprudentie onder ontoerekenbare tekortkomingen wordt verstaan, leveren ook de volgende omstandigheden ontoerekenbare tekortkoming van MMmagic Entertainment op:
 2. A)     tekortschietende inzetbaarheid van betrokken uitvoerende personen, bijvoorbeeld als gevolg van ziekte, arbeidsongeschiktheid, persoonlijke onmisbaarheid, of beëindiging van overeenkomst van opdracht of freelance contract.
 3. B)      vertraging bij of tekortkoming door toeleveranciers.
 4.       Indien de ontoerekenbare tekortkoming niet langer dan twee maanden duurt, behoudt MMmagic Entertainment zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst zo lang op te schorten, totdat de omstandigheden die de ontoerekenbare tekortkoming opleveren zich niet meer voordoen. Indien de ontoerekenbare tekortkoming langer dan twee maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst tussentijds te beëindigen zonder inachtneming van enige opzegtermijn. MMmagic Entertainment behoudt zich dan het recht voor betaling te vorderen van prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat is gebleken van de omstandigheden die de ontoerekenbare tekortkoming opleverden.  

2.4  Levertijd

De door MMmagic Entertainment opgegeven termijnen zijn globaal en slechts informatief. Overschrijding geeft geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding.

3.1 Optreden

 1.       De afgesproken tijden voor het optreden zijn bindend. Alleen in overleg met MMmagic Entertainment kan hier indien mogelijk mee geschoven of tegen meerkosten verlengd worden.
 2.       Sommige optredens vragen om uitlaad, opbouw en voorbereidingstijd. Indien van toepassing kan MMmagic Entertainment tijdens de afgesproken voorbereidingstijd ongehinderd en zonder dat het publiek al in de optreed ruimte aanwezig is opbouwen en voorbereiden.
 3.       Direct na afloop van het optreden dient de artiest in de gelegenheid te worden gesteld ongehinderd met opruimen c.q. afbouwen te kunnen beginnen.
 4.       De Opdrachtgever is aansprakelijk voor de gevolgen van door het publiek, deelnemers of aanwezigen toegebrachte schade of vermissing van optreedmateriaal en/of kledingstukken van de artiest, tijdens de voorbereidingen van, tijdens het optreden en/of na afloop van het optreden.
 5.       Slijtage als gevolg van normaal gebruik en met toestemming van MMmagic Entertainment (Marc Luijben) is voor rekening van Marc Luijben
 6.       Opdrachtgever draagt zorg voor een droge, vlakke en veilige optreedt ruimte, tijdens de voorbereidingen voor, tijdens het optreden en tijdens de afbouwtijd.
 7.       Afhankelijk van de aard van het optreden is het niet altijd mogelijk om een optreden snel te verplaatsen bij plotselinge regen.
 8.       Indien een optreden geen doorgang kan vinden, of moet worden afgebroken of onderbroken vanwege slechte weersomstandigheden of andere gevaarlijke of bedreigende omstandigheden (dit ter gezamenlijke beoordeling van de artiest en de opdrachtgever, waar in het geval van het niet bereiken van een overeenstemming de mening van de artiest doorslaggevend is) blijft de verplichting voor de opdrachtgever bestaan om het overeengekomen honorarium in zijn geheel te voldoen.
 9.       Bij optredens van meerdere uren achter elkaar, indien niet anders overeengekomen, heeft de artiest recht op gemiddeld 5 -10 minuten pauze per uur. Hiervoor is een ruimte/plek zonder publiek beschikbaar.
 10.   De artiest heeft recht op een redelijk aantal consumpties gedurende de tijd van aanwezigheid voor rekening van de opdrachtgever.
 11.   Opdrachtgever dient zorg te dragen voor voldoende parkeergelegenheid voor artiest in de directe omgeving (maximaal 100 meter) van de locatie waar het optreden plaatsvindt.
 12.   Eventuele parkeerkosten zijn voor rekening van opdrachtgever.
 13.   Indien opdrachtgever of persoon sprekende namens opdrachtgever de artiest verkeerde aanwijzingen geeft waar te parkeren waardoor een boete/wegsleping van voertuig zal de opdrachtgever hiervoor volledig aansprakelijk zijn en worden gesteld.

3.2 Personeel

 1.       MMmagic Entertainment vrijwaart de opdrachtgever van betaling van loonbelastingen en premies voor sociale verzekeringen. Dit geldt ook bij inzet van medewerkers of artiesten die voor MMmagic Entertainment via boekingskantoren of agenturen worden ingehuurd.
 2.       Personeel van MMmagic Entertainment is veelal werkzaam als zzp’r of vrijwilliger.
 3.       Het personeel is in het bezit van een verklaring omtrent goed gedrag.
 4.       Vrijwilligers die werkzaam zijn voor MMmagic Entertainment werken door middel van een vrijwilligerscontract.

3.3 Veiligheid.

 1.       Veiligheid is een zaak van de opdrachtgever zelf, doch indien MMmagic Entertainment het optreden of activiteitenplein uitvoert zal MMmagic Entertainment op de locatie zelf de nodige veiligheidsmaatregelen nemen ter bescherming van de gebruikers en de desbetreffende materialen.
 2.       Indien MMmagic Entertainment deze veiligheidsmaatregelen om wat voor redenen dan ook niet kan uitvoeren of handhaven, is MMmagic Entertainment gerechtigd de verdere uitvoering van de overeenkomst te weigeren en de kosten verbonden aan deze gemotiveerde weigering aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

3.4 Reparatie.

 1.       Indien reparaties noodzakelijk zijn aan materiaal dat door MMmagic Entertainment wordt ingezet bij de uitvoering van entertainment activiteiten zal de opdrachtgever MMmagic Entertainment medewerkers daartoe in de gelegenheid stellen

4.1  Intellectuele eigendom

 1.       Alle rechten van intellectuele eigendom op optredens en organisatorische concepten ontwikkeld in het kader van deze overeenkomst berusten bij MMmagic Entertainment.
 2.       MMmagic Entertainment vrijwaart de opdrachtgever tegen aanspraken van derden uit hoofde van octrooirechten of intellectuele eigendomsrechten. De opdrachtgever is verplicht bij deze vrijwaring zowel in als buiten rechte te ondersteunen.
 3.       MMmagic Entertainment is niet gehouden tot vrijwaring indien:
 4. A)     de (beweerde) inbreuk het gevolg is van het verschaffen van onjuiste of onvolledige informatie door de opdrachtgever aan MMmagic Entertainment.
 5. B)      de opdrachtgever de door MMmagic Entertainment geleverde zaken op een andere wijze of voor een ander doel gebruikt dan waarvoor deze (voor zover aan MMmagic Entertainment bekend) waren bestemd, geleverd of ontwikkeld.
 6. C)      in door MMmagic Entertainment geleverde zaken door anderen dan MMmagic Entertainment wijzigingen zijn aangebracht of deze aan de andere kant zijn bewerkt.

4.2 Auteursrecht en Portretrecht

 1.       Het auteursrecht op de door MMmagic Entertainment (Marc Luijben) gemaakte optredens, offertes, evaluaties, acts, voorstellen, videos, foto’s, marketingmaterialen, maatwerk en merchandise berust bij MMmagic Entertainment.
 2.       Het auteursrecht dat voortvloeiend uit de werkzaamheden van MMmagic Entertainment berusten uitsluitend bij MMmagic Entertainment.
 3.       Informatie op de website van MMmagic Entertainment, ongeacht de verschijningsvorm (zoals teksten, afbeeldingen of videofragmenten), mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd, getransporteerd, of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van MMmagic Entertainment.
 4.       Bij deelname aan de optredens en activiteiten van MMmagic Entertainment gaan deelnemers akkoord met eventueel gebruik van foto’s van de activiteit ter promotie doeleinden. Waaronder online en papieren materiaal. NB: mocht u om wat voor reden dan ook niet willen dat een foto waar u of uw kind opstaat op een online omgeving van MMmagic Entertainment te zien is. Laat dit dan weten, dan wordt deze z.s.m. verwijderd, indien mogelijk.
 5.       Fotograferen bij een optreden van MMmagic Entertainment is toegestaan alleen voor persoonlijk gebruik.
 6.       Video, film, geluidsopname en schriftelijke notulatie zijn alleen voor persoonlijk gebruik. Na schriftelijke toezegging met MMmagic Entertainment mogen deze online gepubliceerd worden.
 7.       Video-, film-, foto- en geluidsopnamen die tijdens de optredens door opdrachtgever of derden gemaakt worden dienen vrij en kosteloos ter beschikking te worden gesteld aan MMmagic Entertainment.
 8.       MMmagic Entertainment heeft het recht om beeldmateriaal genomen tijdens een optreden van MMmagic Entertainment en geplaatst op internet te downloaden en te gebruiken voor promotiedoeleinden.
 9.       Publiciteit schade ten koste MMmagic Entertainment en Marc luijben door het niet nakomen van de algemene voorwaarden wordt verhaald op de opdrachtgever. Hieronder wordt verstaan het verstrekken van verkeerde informatie en/of verouderd promotie/beeldmateriaal. Hierbij is overeengekomen dat een symbolisch bedrag van €500,- in rekening wordt gebracht per genoemde bedrijf gerelateerde naam of verwijzing. 

4.3  Eigendomsvoorbehoud

 1.       Alle geleverde zaken/producten en diensten blijven eigendom van MMmagic Entertainment zolang de wederpartij nog geen volledige betaling heeft verricht van door MMmagic Entertainment geleverde zaken of krachtens een zodanige overeenkomst voor MMmagic Entertainment verrichte werkzaamheden, dan wel van enige vordering van MMmagic Entertainment wegens het tekortschieten van de opdrachtgever in de nakoming van zodanige overeenkomst.
 2. Verzorgde diensten en optredens zijn altijd uit naam van MMmagic Entertainment.
 3.       Zolang het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van enige zaak geldt, is het de opdrachtgever niet toegestaan de zaak te verwijderen.

4.4 Geheimhoudingsbeding

 1.       Elk van de partijen en eventuele door de opdrachtnemer in het kader van deze overeenkomst in te schakelen personen zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie die hen in het kader van de overeenkomst ter kennis is gekomen en waarvan het vertrouwelijke karakter bekend is, danwel waarvan partijen het vertrouwelijke karakter redelijkerwijs hadden kunnen begrijpen.
 2.       Elk van de partijen zal bij het gebruik van de informatie, die haar ter kennis is gekomen in het kader van de overeenkomst, de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten.
 3.       Het is mogelijk dat MMmagic Entertainment vooraf of op locatie een geheimhoudingscontract laat tekenen door medewerkers en/of deelnemers. 

4.5  Informatie

 1.       De opdrachtgever zal alle gegevens en bescheiden, welke MMmagic Entertainment nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking stellen.
 2.       MMmagic Entertainment heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat de opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichtingen heeft voldaan.
 3.       De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan MMmagic Entertainment ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden. Voor schade, voortvloeiende uit onjuiste of onvolledige informatie door de opdrachtgever is MMmagic Entertainment niet aansprakelijk.
 4.       Informatie genoemd in offerte, website, folder of ander promotiemateriaal is slechts informatief en kunnen geen rechten aan worden ontleent.

4.6  Ontwerpen en gebruiksrecht

 1.       Tekeningen/schetsen, digitale layouts en voorbereidingsconcepten/organisatieplannen (hierna te noemen als ontwerpen)
 2.       Opdrachtgever verkrijgt het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht tot toepassing voor eigen gebruik van de ontwerpen in zijn bedrijf of organisatie
 3.       Ander gebruik van de ontwerpen, daaronder begrepen iedere vorm van beschikbaarstelling daarvan aan derden, is niet geoorloofd.
 4.       Indien er voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, kan het ontwerp en de bij de opzet van de ontwerpen voortgebrachte (technische) documentatie aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld en is Opdrachtgever gerechtigd in deze ontwerpen wijzigingen aan te brengen.
 5.       Na het eventueel eindigen van het gebruiksrecht van de ontwerpen zal Opdrachtgever alle in zijn bezit zijnde exemplaren van de ontwerpen aan MMmagic Entertainment retourneren. Indien partijen zijn overeengekomen dat Opdrachtgever bij het einde van het gebruiksrecht de betreffende exemplaren zal vernietigen, zal Opdrachtgever van zodanige vernietiging MMmagic Entertainment schriftelijk melding maken.

5.1  Aansprakelijkheid, vrijwaringen en uitsluitingen

 1.       Voor zover MMmagic Entertainment bij zijn activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, kan MMmagic Entertainment op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met MMmagic Entertainment of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met MMmagic Entertainment.
 2.       Deelname aan activiteiten en optredens van MMmagic Entertainment zijn geheel op eigen risico.
 3.       MMmagic Entertainment is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onvolkomenheden of tekortkomingen in apparatuur,personeel of bedrijfsmaterialen die geleverd wordt door Opdrachtgever, of faciliteiten van derden.
 4.       Indien de aansprakelijkheid van MMmagic Entertainment voor schade van Opdrachtgever al moet worden aangenomen, dan zal zijn aansprakelijkheid beperkt zijn tot vergoeding van de vervangende schade tot maximaal tweemaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan 6 maanden, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor 6 maanden. Iedere aansprakelijkheid van MMmagic Entertainment voor enige vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
 5.       Opdrachtgever staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarheid aan MMmagic Entertainment van apparatuur, diensten en materialen met het doel van gebruik, bewerking of verbetering en Opdrachtgever vrijwaart MMmagic Entertainment tegen elke actie welke is gebaseerd op de bewerking dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden.
 6.       MMmagic Entertainment aanvaardt geen aansprakelijkheid indien door hem verstrekte optredens/conceptvoorstellen op andere wijze wordt gebruikt dan waarvoor zij zijn ontwikkeld of bestemd, noch indien de door hem verstrekte optredens/conceptvoorstellen door Opdrachtgever of door derden zijn gewijzigd of aangevuld.
 7.       MMmagic Entertainment aanvaardt uitsluitend aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het disfunctioneren van personeel of het uitvoeren van een optreden, indien een desbetreffende garantie uitdrukkelijk deel uitmaakt van de overeenkomst.

5.2 Verzekering.

 1.       MMmagic Entertainment heeft voor de activiteiten die door medewerkers van MMmagic Entertainment worden uitgevoerd een verzekering “wettelijke aansprakelijkheid voor producten en diensten” afgesloten. MMmagic Entertainment is slechts verantwoordelijk voor deze aansprakelijkheid voor zover zijn verzekering de desbetreffend schades dekt. Een kopie van de desbetreffende verzekeringsvoorwaarden ligt voor de opdrachtgevers ter inzage en zal op verzoek worden toegezonden.

6.1 Geschillenregeling en toepasselijk recht

 1.       Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen MMmagic Entertainment en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
 2.       Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen, offertes en gesloten overeenkomsten en diensten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 3.       Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeiend of daarmee verband houdende, kunnen uitsluitend bij een bevoegde rechter aanhangig worden gemaakt.

7.1 Sponsoring

 1.       MMmagic Entertainment sponsort alleen non-profit stichtingen.
 2.       Een sponsoring van MMmagic Entertainment komt alleen tot stand als een stichting een budget < 500 euro heeft voor een opdracht. Bij een budget > 500 euro is er mogelijkheid op korting op de eindfactuur, waaronder de reiskosten a (0.32 p.km) niet worden meegerekend.
 3.       De sponsoring van MMmagic Entertainment vindt alleen plaats wanneer met een schriftelijk toezegging (via mail). MMmagic Entertainment en Marc Luijben bepalen zelf wie zij wel of niet sponsoren.
 4.       Tijdens een sponsoring zijn alle voorwaarden in de algemene bepalingen van kracht.
 5.       Mocht u een wervingsactie niet halen geeft MMmagic Entertainment uit coulance een nader te communiceren korting op de totaalfactuur. De factuur met besproken bedrag dient volgens de normale voorwaarden betaald te worden.
 6.       Als één of meerdere voornoemde voorwaarden niet na wordt gekomen, ontvangt u een volledige factuur met totale kosten en een onkostenvergoeding van 33% van het eindbedrag, die u volgens de normale voorwaarden dient te betalen. 

8.1 Wijziging van de voorwaarden

 1.       MMmagic Entertainment behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2.       Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
 3.       Indien Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot op de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden per deze datum.

9.1 Tickets kopen bij MMmagic Entertainment

 1. Tickets dienen direct betaald te worden bij het maken van een reservering.
 2. Betalen kan via; iDeal of Paypal, u krijgt een bevestiging per mail. Alle betalingen worden afgehandeld door shop.ikbenaanwezig.nl en Mollie Payments.
 3. Uw boeking is pas definitief na ontvangst van de bevestiging.
 4. Alle details ontvangt u na uw boeking per mail, hierin staat nogmaals een download link naar uw gekochte tickets.
 5. Na aanschaf kunnen tickets niet meer geruild of geretourneerd worden.
 6. Het is niet toegestaan uw tickets door te verkopen aan derden.
 7. Tickets zonder geldige barcode worden niet geaccepteerd.
 8. Het aanbrengen van schade op het ticket maakt het ticket ongeldig.
 9. De op het ticket van MMmagic Entertainment rustende industriële en intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan MMmagic Entertainment.
 10. Het is niet toegestaan enige aanduiding betreffende auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom van het ticket te verwijderen of te wijzigen.
 11. Het is verboden het ticket te vervalsen, te vermenigvuldigen of op enige wijze te reproduceren.

Vragen omtrent tickets en reserveringen kunt u sturen naar tickets@mm-magic.nl

 

10.1 Verwerking persoonsgegevens

 1. Deze vind u in de bijlage van de algemene voorwaarden.
 2. Marc Luijben is de functionaris gegevensbescherming van MMmagic Entertainment. Hij is te bereiken via info@mm-magic.nl

Huurvoorwaarden MMmagic Entertainment

Als u bij ons een (opblaasbaar) spel, springkussen, feestfiguur, apparatuur, decors e.d. wilt huren zijn er bovenop onze algemene voorwaarden huurvoorwaarden van toepassing om het voor beide partijen (u als wij) zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Deze kunt u hieronder lezen.

 

In aanmerking nemende dat:

 1. Al het gehuurde materiaal blijft eigendom van verhuurder MMmagic Entertainment
 2. Uitlenen en/of verhuren aan derden is niet toegestaan, tenzij anders schriftelijk is

overeengekomen.

 

Luiden de bepalingen van de algemene voorwaarden als volgt:

 

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende

betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 1. Huurder: de wederpartij van MMmagic Entertainment
 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen huurder en MMmagic Entertainment
 3. Goederen: alle door MMmagic Entertainment verhuurde goederen/materialen.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door MMmagic Entertainment gesloten overeenkomsten en verrichte diensten en alle overige door MMmagic Entertainment verrichte handelingen.

 1. Door goedkeuring via het contactformulier geldt er een huurovereenkomst met

MMmagic Entertainment en verklaart de huurder akkoord te gaan en kennis genomen te hebben van deze algemene voorwaarden van MMmagic Entertainment. 

 

Artikel 3. Offertes

 1. Opgestelde offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders overeengekomen.
 2. Een offerte heeft een geldigheid van zeven dagen, waarna deze komt te vervallen. Er

wordt niks vast gezet tot het moment dat de huurder een definitief besluit maakt.

 

Artikel 4. Termijn

 1. De huurtermijn bedraagt een dag/midweek/weekend of week.
 2. Eerder retourneren geeft geen recht op terugbetaling van het huurbedrag. (Ook indien het

kussen niet is gebruikt.)

 

Artikel 5. Prijzen 

 1. Alle vermelde prijzen zijn voor de huurperiode van dag/weekend/midweek of week. 
 2. Alle kosten zijn exclusief(bij bedrijven)/inclusief(bij consumenten)BTW. 

Artikel 6. Transportkosten 

 1. Wij bezorgen in principe niet. Alle prijzen zijn op basis van afhalen. Daarom kunnen wij ook een vaste en voordelige prijs aanbieden.
 1. Toch bezorging gewenst? De kosten van levering, waaronder verpakking, transport, reiskosten en transportverzekering zijn voor uw rekening. Deze kosten zijn meegenomen in de prijsopgave die u op aanvraag kunt doen.
 2. Wens u een springkussen in combinatie met entertainment van MMmagic Entertainment zullen de transportkosten worden verwerkt in de offerteprijs.

Artikel 7. Inladen en uitladen 

 1. Wij helpen standaard niet bij het in- en uitladen van uw voertuig. Indien u toch wilt dat wij helpen is dat op uw eigen risico. Wij zijn dan niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die is ontstaan na de hulp.

Artikel 8. Betaling 

 1. Betaling, inclusief de verplichte borg, gebeurt altijd vooraf. 
 2. Betaling bij levering geschiedt contant geld of vooraf overgemaakt
 3. In geval van niet betaling worden er geen verhuur producten meegegeven. 
 4. De betaalde borg wordt na de controle van het springkussen binnen 10 werkdagen per bank teruggestort. 
 5. Wij zijn erg zorgzaam voor al onze materialen. Gehuurde objecten ontvangen we graag schoon en netjes weer terug. Indien de gehuurde objecten vuil of nat verkeerd opgevouwen retour komen worden hier minimaal €55,- schoonmaakkosten voor in rekening gebracht per gehuurd item, dit wordt ingehouden van de borg. Indien de kosten hoger uitkomen door schade of diefstal ontvangt huurder hier een factuur van. 
 6. Er wordt een borg gerekend van maximaal €200,- bovenop de huurprijs. 

Artikel 9. Verplichtingen huurder 

 1. Bij ontvangst van de huurmaterialen wordt door huurder gecontroleerd of alles aanwezig is c.q. in goede staat in afgeleverd. Huurder tekent hiervoor het zogeheten huurcontract. In geval van eventueel tekort en/of gebrek wordt uiterlijk binnen twee uur na ontvangst telefonisch contact opgenomen met MMmagic Entertainment. Na deze verstreken termijn gaat huurder automatisch akkoord met de levering. 
 2. Huurder is verplicht maatregelen te treffen om schade aan artikelen te voorkomen, zowel weersomstandigheden (regen, sneeuw, hagel, storm etc.) alsook vandalisme en diefstal. 
 3. ‘s Nachts wordt het gehuurde beschut achter slot en grendel gehouden en dienen huurproducten zoals springkussen leeggelopen te zijn. 
 4. Het gehuurde springkussen/opblaasobject dient compleet, schoon en droog te worden ingeleverd.
 5. Niet nagekomen verplichtingen worden door huurder vergoed. 
 6. Voor specifieke voorwaarden m.b.t. gebruik van de springkussens; zie aanvullende leveringsvoorwaarden (onderaan deze pagina).

Artikel 10. Annulering door huurder 

 1. Annulering door huurder dient schriftelijk/per mail (niet per whatsapp of sms) te gebeuren om discussie te voorkomen. 
 2. Het verplaatsen van een reservering is mogelijk er worden dan altijd annuleringskosten gerekend zie kop 4. 
 3. Slecht weer garantie: Huurder mag bij slecht weer kosteloos annuleren. Mits 24 uur voor afhaaltijd. (Uitgangspunt van slecht weer: regen, hagel, sneeuw en wind boven kracht 5) 
 4. Bij het annuleren wordt er altijd 25% in rekening gebracht na schriftelijk akkoord van de huurder ongeacht de dagen tot de huurdatum. Aansluitend is: 
 • vanaf 14 dagen voor huurdatum is 50% van het huurbedrag verschuldigd. 
 • Vanaf 7 dagen voor huurdatum annuleren is 100% van de huurprijs verschuldigd. 

Artikel 11. Overmacht 

 1. Onder overmacht vallen alle omstandigheden die de uitvoering van overeenkomst verhinderen, die MMmagic Entertainment niet zijn toe te rekenen. Hieronder wordt sowieso verstaan: extreem weer (windkracht vijf of meer), transport- en/of verkeersproblemen en niet nagekomen afspraken door vorige huurder(s). 
 2. In geval van overmacht zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting tot (schade)vergoeding. 
 3. Reeds door huurder betaalde bedragen worden in geval van niet-levering in zijn geheel geretourneerd door MMmagic Entertainment.

Artikel 12. Verzekeringen 

Gehuurde materialen zijn tijdens de huur niet verzekerd. U als huurder dient dan ook zelf zorg te dragen hiervoor. Ook dient u ten alle tijden foto’s te maken van de verankering van onze opblaasbare producten. Zie ook artikel 14.

 

Artikel 13. Aansprakelijkheid 

 1. Te allen tijde is het gebruik van alle gehuurde goederen voor het eigen risico van de huurder. MMmagic Entertainment is in geen enkel geval aansprakelijk voor eventuele (gevolg)schade en/of persoonlijke ongevallen. 
 2. Huurder is verplicht om alle verstrekte schriftelijke en mondelinge instructies m.b.t. gebruik, installatie en veiligheid door te nemen en te handhaven. 

Artikel 14. Schade 

Beschadigde of vermiste goederen worden in rekening gebracht tegen vervangingswaarde. 

 

Aanvullende leveringsvoorwaarden 

 

Afhalen door huurder 

 1. Goederen worden door huurder opgehaald, op de locatie van MMmagic Entertainment op een van tevoren afgesproken tijdstip. 
 2. Betaling, indien nog niet voldaan, geschiedt per betaalverzoek bij afhalen. (er zijn geen contanten aanwezig) 
 3. MMmagic Entertainment is gerechtigd om een geldig legitimatiebewijs te vragen van huurder. 
 4. Bij afhalen worden contactgegevens van huurder genoteerd en ondertekend. Een kopie legitimatie wordt bij de huurovereenkomst geplaatst. (geen kopie ID = geen verhuur)
 5. In geval van afhalen worden de goederen ook door huurder zelf geretourneerd. De goederen worden compleet, schoon en droog retour gebracht. In geval van verzuim worden extra kosten doorberekend. Door inhouding borg of achteraf te factureren dit kan tot 3 weken na huurperiode worden doorberekend. 
 6. Huurder draagt zorg voor een veilig en verantwoord transport van de goederen. Het zelf vervoeren van onze goederen dient door minimaal twee personen te gebeuren ivm het gewicht.

 Opbouwen c.q. installatie en afbreken 

 1. In geval van afhalen door huurder, installeert c.q. bouwt huurder zelf op. De huurder verplicht zich hierbij – als gevolg van de vernieuwde WAS (Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen – juli 2021) – een foto/video te versturen aan MMmagic Entertainment van het resultaat. Dit met het oog op een veilig gebruik. MMmagic Entertainment kan hierbij zo nodig aansturen en adviseren, alvorens het opblaasbare structuur of springkussen in gebruik wordt genomen. Communicatie met beeldmateriaal gebeurt in dit geval via WhatsApp, op het mobiele nummer van MMmagic Entertainment.

Gebruik van springkussens 

Het gebruik van het springkussen gebeurt altijd volgens bijgeleverde handleiding.

 

1.Het gebruik van de artikelen anders beschreven dan in de handleiding is niet toegestaan.

Schade ontstaan door ondeskundig gebruik zal op u worden verhaald.

 1. Het gebruik van het springkussen is alleen toegestaan onder toezicht van een volwassen

persoon (vanaf 16 jaar met gezag).

 1. Er moet per springkussen 1 toezichthouder aanwezig zijn zolang het object opgeblazen is.
 2. De toezichthouder moet geïnstrueerd zijn en als zodanig herkenbaar. 
 3. Op ieder ogenblik moet het kussen onder toezicht staan van een volwassen persoon die erop moet toezien dat er aan de gebruiksvoorwaarden wordt voldaan, aangevuld met eigen

inzicht / verantwoordelijkheid voor een veilig gebruik van het object.

 1. De minimale leeftijd van de gebruikers is 1 jaar, de maximale leeftijd is 6 jaar.
 2. Het maximale aantal gebruikers (gelijktijdig) is aangegeven op de zijkant van het springkussen en vermeld. Wij gaan uit van 1,5m per persoon, afhankelijk van leeftijd en gebruik.
 3. De maximale lengte van de gebruikers is 170 cm.
 4. Het maximaal gewicht van de gebruikers is 80kg.
 5. Het leeftijdsverschil van de gebruikers dient zoveel mogelijk hetzelfde te zijn.
 6. Het gebruik van sieraden, sleutels, speelgoed, schoenen, scherpe of hete voorwerpen, schmink, etenswaren, drank, kauwgom, dieren, confetti, glitters etc op het springkussen is niet toegestaan.
 7. Het is niet toegestaan om te roken of onder invloed van drank / geestverruimende middelen te zijn bij het gebruik en/of toezicht houden van het springkussen.
 8. Personen met brillen, beugels en/of andere uitstekende voorwerpen betreden het luchtkussen en/of de attractie op eigen risico of zetten deze af.
 9. Het is niet toegestaan op de buitenwanden en/of bogen te klimmen, gezien recente ongelukken bij collega´s dient men hier extra aandacht te besteden.
 10. Het is niet toegestaan te worstelen of elkaar te duwen.
 11. Niet spelen op en bij de opstap van het springkussen.
 12. Plaats het luchtkussen niet op een helling met een hoek die groter is dan 5%.
 13. Voor gebruik controleren of het springkussen goed verankerd is.
 14. Zet de attractie onmiddellijk stil zodra de gebruiker hierom vraagt. 

Aanvullende voorwaarden m.b.t. onze licentie houdende springkussens en auteursrecht

 1. Springkussens van o.a. Paw Patrol, Peppa Big, My Little Pony en Dora zijn originele exemplaren geleverd en geproduceerd door licentiehouder airquee UK.
 2. Het is niet toegestaan om mascotte poppen/looppoppen anders dan de originele mascotte van de licentiehouder op de foto te zetten bij onze springkussens. Gebeurt dit toch maken wij melding van desbetreffend persoon/bedrijf bij Nickelodeon en/of aangesloten partners. Daarnaast sturen wij een factuur met geleden imagoschade die kan oplopen tot 2500 euro.
 3. Beeld en tekst materiaal waarmee u reclame maakt mag alleen vanuit MMmagic Entertainment of Kinderpsringkussen.nl afkomstig zijn, niet uit naam van een derde partij.

Verwerking Persoonsgegevens

Indien MMmagic Entertainment bij de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van opdrachtgever persoonsgegevens verwerkt, zijn in aanvulling op de Algemene Voorwaarden de onderstaande voorwaarden van toepassing. De toepasselijkheid van verwerkersovereenkomsten van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 1. Algemeen

 1. De begrippen die in deze bijlage worden gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: ‘AVG’) hebben de betekenis die daaraan in de AVG is toegekend. Deze bijlage kwalificeert als een verwerkersovereenkomst als bedoeld in artikel 28 AVG.
 2. MMmagic Entertainment biedt de opdrachtgever de mogelijkheid om de dienst af te nemen, waarbij MMmagic Entertainment bij de uitvoering van de dienst voor en ten behoeve van opdrachtgever persoonsgegevens kan verwerken. Bij deze verwerking van persoonsgegevens kan opdrachtgever worden aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke, of indien opdrachtgever de persoonsgegevens ten behoeve van een derde partij verwerkt als verwerker. MMmagic Entertainment vervult (afhankelijk van de hoedanigheid waarin de opdrachtgever persoonsgegevens verwerkt) de rol van verwerker of sub verwerker.

Artikel 2. Doeleinden van de verwerking

 1. MMmagic Entertainment verbindt zich ertoe om onder de voorwaarden uit de overeenkomst in opdracht van opdrachtgever persoonsgegevens te verwerken. De verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van het uitvoeren van de overeenkomst alsmede voor de duur daarvan, plus die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald.
 2. MMmagic Entertainment zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals door opdrachtgever is vastgesteld. De opdrachtgever zal MMmagic Entertainment op de hoogte stellen van de verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet reeds in deze bijlage zijn genoemd. 
 3. MMmagic Entertainment heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens. MMmagic Entertainment neemt geen zelfstandige beslissingen over de ontvangst en het gebruik van de persoonsgegevens, de verstrekking aan derden en de duur van de opslag van persoonsgegevens.
 4. MMmagic Entertainment verwerkt in opdracht van opdrachtgever persoonsgegevens, zoals opgenomen in het privacy reglement MMmagic Entertainment. 

Artikel 3. Verplichtingen MMmagic Entertainment

 1. Ten aanzien van de in artikel 2 van deze bijlage genoemde verwerkingen zal MMmagic Entertainment zorg dragen voor de naleving van de voorwaarden die, op grond van de AVG, worden gesteld aan het verwerken van persoonsgegevens door MMmagic Entertainment vanuit diens rol.
 2. MMmagic Entertainment zal persoonsgegevens en andere gegevens verwerken die door of namens de opdrachtgever aan MMmagic Entertainment zullen worden aangeleverd.
 3. MMmagic Entertainment zal opdrachtgever, op diens gemotiveerde verzoek daartoe en binnen een redelijke termijn, informeren over de door hem genomen maatregelen aangaande zijn verplichtingen onder deze bijlage.
 4. De verplichtingen van MMmagic Entertainment die uit deze bijlage voortvloeien, gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van MMmagic Entertainment.
 5. MMmagic Entertainment zal opdrachtgever in kennis stellen indien naar zijn mening een instructie van opdrachtgever in strijd is met relevante privacywet- en regelgeving.
 6. MMmagic Entertainment zal opdrachtgever, op diens verzoek daartoe, de noodzakelijke medewerking verlenen bij het nakomen van diens plichten conform de AVG, waaronder mede doch niet uitsluitend diens beveiligingsplicht, de meldplicht datalekken, het uitvoeren van een gegevensbescherming effectbeoordeling en een voorafgaande raadpleging bij de toezichthouder bij een verwerking met een hoog risico. De door MMmagic Entertainment redelijkerwijs gemaakte of te maken kosten in verband met de voornoemde medewerking zullen door opdrachtgever worden vergoed.

Artikel 4. Verdeling van verantwoordelijkheid

 1. Partijen zullen zorg dragen voor de naleving van toepasselijke privacywet- en regelgeving. De toegestane verwerkingen zullen door MMmagic Entertainment worden uitgevoerd binnen een (semi-) geautomatiseerde omgeving.
 2. MMmagic Entertainment is louter verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens onder deze bijlage, overeenkomstig de instructies van opdrachtgever en onder de uitdrukkelijke (eind)verantwoordelijkheid van opdrachtgever.
 3. Voor alle overige verwerkingen van persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot de verzameling van de persoonsgegevens door opdrachtgever, verwerkingen voor doeleinden die niet door opdrachtgever aan MMmagic Entertainment zijn gemeld, verwerkingen door derden en/of voor andere doeleinden, is MMmagic Entertainment niet verantwoordelijk. De verantwoordelijkheid voor deze verwerkingen rust uitsluitend bij opdrachtgever. Opdrachtgever staat te allen tijde in voor de rechtmatigheid van deze verwerkingen en dat zijn systemen en infrastructuur te allen tijde adequaat beveiligd zijn.
 4. Het is aan opdrachtgever om te beoordelen of MMmagic Entertainment afdoende garanties biedt met betrekking tot het toepassen van passende technische en organisatorische maatregelen opdat de verwerking aan de vereisten van de AVG en/of enige andere toepasselijke wet- en regelgeving voldoet en de bescherming van de rechten van betrokkenen voldoende zijn gewaarborgd.
  1. Opdrachtgever staat te allen tijde ervoor in dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot verwerkingen van persoonsgegevens, zoals bedoeld in deze bijlage, niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enig recht van derden.
  2. Opdrachtgever staat te allen tijde ervoor in dat er bij het gebruik van de diensten geen bijzondere persoonsgegevens, burgerservicenummers dan wel gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen of strafbare feiten worden verwerkt, behoudens andersluidende schriftelijke afspraken.
  3. Onverminderd de overige rechten van MMmagic Entertainment, vrijwaart opdrachtgever MMmagic Entertainment van eventuele schade, aanspraken van derden en door toezichthouders opgelegde boetes, indien opdrachtgever in strijd handelt met deze bijlage en/of de AVG en/of enige andere toepasselijke wet- en regelgeving.

Artikel 5. Inschakelen van derden of onderaannemers

 1. Opdrachtgever verleent MMmagic Entertainment hierbij een algemene toestemming om bij de verwerking derden (sub verwerkers) in te schakelen. Op verzoek van opdrachtgever zal MMmagic Entertainment opdrachtgever zo spoedig mogelijk informeren over de door haar ingeschakelde sub verwerkers.
 2. MMmagic Entertainment heeft het recht om veranderingen inzake de toevoeging of vervanging van sub verwerkers door te voeren.
  1. MMmagic Entertainment zorgt er onvoorwaardelijk voor dat deze derden schriftelijk dezelfde plichten op zich nemen als tussen opdrachtgever en MMmagic Entertainment zijn overeengekomen. MMmagic Entertainment staat in voor een correcte naleving van deze plichten door deze derden.

Artikel 6. Beveiliging

 1. MMmagic Entertainment zal zich inspannen passende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten Verwerkingen van Persoonsgegevens, vooral als gevolg van de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens.
 2. MMmagic Entertainment kan wijzigingen aanbrengen in de getroffen beveiligingsmaatregelen indien dat naar haar oordeel noodzakelijk is om een passend beveiligingsniveau te blijven bieden.
 3. MMmagic Entertainment staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. MMmagic Entertainment zal zich inspannen om de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de uitvoeringskosten van de beveiligingsmaatregelen, de aard, omvang en de context van de Verwerkingen, de doeleinden en het beoogd gebruik van de dienst, de verwerkingsrisico’s en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van betrokkenen die zij gezien het beoogd gebruik van de Dienst mocht verwachten, niet onredelijk is.
 4. Opdrachtgever stelt enkel persoonsgegevens ter verwerking aan MMmagic Entertainment ter beschikking, indien opdrachtgever zich ervan heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. 
 5. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de naleving van de door partijen afgesproken maatregelen.

Artikel 7. Meldplicht

 1. In het geval van een beveiligingslek en/of een data lek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins Verwerkte gegevens) zal MMmagic Entertainment, zich naar beste kunnen inspannen om opdrachtgever daarover zo snel mogelijk te informeren naar aanleiding waarvan opdrachtgever beoordeelt of zij de toezichthoudende autoriteiten en/of betrokkenen zal informeren of niet. MMmagic Entertainment spant zich naar beste kunnen in om de verstrekte informatie volledig, correct en accuraat te maken.
 2. Indien de wet- en/of regelgeving dit vereist zal MMmagic Entertainment meewerken aan het informeren van de ter zake relevante autoriteiten en eventueel betrokkenen. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het melden naar de relevante autoriteiten.
 3. De meldplicht behelst voor MMmagic Entertainment in ieder geval het melden aan opdrachtgever van het feit dat er een lek is geweest, alsmede:
  • wat de (vermeende) oorzaak is van het lek;
  • wat het (vooralsnog bekende en/of te verwachten) gevolg is;
  • wat de (voorgestelde) oplossing is;
  • wat de reeds ondernomen maatregelen zijn;
  • wat de contactgegevens voor de opvolging van de melding zijn;
  • wie geïnformeerd is (zoals betrokkene zelf, opdrachtgever, toezichthouder).

Artikel 8. Afhandeling verzoeken van Betrokkenen

 1. In het geval dat een betrokkene een verzoek over zijn persoonsgegevens richt aan MMmagic Entertainment, zal MMmagic Entertainment het verzoek doorsturen aan opdrachtgever en de betrokkene hiervan op de hoogte stellen. Opdrachtgever zal het verzoek vervolgens verder zelfstandig afhandelen. Indien blijkt dat de opdrachtgever hulp nodig heeft van MMmagic Entertainment voor de uitvoering van een verzoek van een betrokkene, zal MMmagic Entertainment hieraan meewerken en kan MMmagic Entertainment hiervoor kosten in rekening brengen.

Artikel 9. Geheimhouding en vertrouwelijkheid

 1. Op alle persoonsgegevens die MMmagic Entertainment ingevolge deze bijlage voor opdrachtgever verwerkt, rust een geheimhoudingsplicht van MMmagic Entertainment jegens derden. MMmagic Entertainment zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor hij deze heeft verkregen, tenzij deze in een zodanige vorm is gebracht dat deze niet tot betrokkenen herleidbaar is.
 2. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing:
  • voor zover opdrachtgever uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen; of
  • indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of deze bijlage; of
  • indien er een wettelijke verplichting en/of een rechterlijk bevel bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken; of
  • ten aanzien van derden waaraan – met inachtneming van het bepaalde in artikel 6 – persoonsgegevens in hun hoedanigheid als sub verwerker worden verstrekt.

Artikel 10. Duur en opzegging

 1. De opdracht is aangegaan voor de duur zoals bepaald in de overeenkomst tussen partijen en bij gebreke daarvan in ieder geval voor de duur van de samenwerking.
 2. De opdracht kan tussentijds niet zomaar worden opgezegd.
 3. Partijen mogen deze opdracht alleen wijzigen met wederzijdse instemming.
 4. Na beëindiging van de opdracht vernietigt MMmagic Entertainment de van opdrachtgever ontvangen persoonsgegevens onverwijld, tenzij partijen overeenkomen dat MMmagic Entertainment deze persoonsgegevens aan opdrachtgever zal terugbezorgen dan wel MMmagic Entertainment wettelijk verplicht is tot het bewaren van deze persoonsgegevens. MMmagic Entertainment kan eventuele kosten die zij maakt in het kader van het vernietigen en/of het terugbezorgen van persoonsgegevens aan opdrachtgever in rekening brengen bij opdrachtgever.